Име на документа Дата
9094458 „Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП“ 12.11.2019г.
2. Оферта 12.11.2019г.
3. Ценово предложение 12.11.2019г.
4. Техническо предложение 12.11.2019г.
5. Декларации 12.11.2019г.
6. Обява 12.11.2019г.
7. Проект за договор 12.11.2019г.
8. Протокол 27.11.2019г.
9. Договор 19.12.2020г.