9094458

Име на документа Дата
9094458 „Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП“ 12.11.2019г.
2. Оферта 12.11.2019г.
3. Ценово предложение 12.11.2019г.
4. Техническо предложение 12.11.2019г.
5. Декларации 12.11.2019г.
6. Обява 12.11.2019г.
7. Проект за договор 12.11.2019г.
8. Протокол 27.11.2019г.
9. Договор 19.12.2020г.