9035414

Доставка на медицинска апаратура, включваща следните обособени позиции:1.1. Автоматичен биомиксер – 2бр. , 1.2. Стационарен силър – 1бр.; 2.1. Вертикален хладилник за кръвни банки 330 литра – 1бр., 2.2. Хладилник за кръвни банки 1140 литра – 1бр.

Име на документа Дата
1 Покана за мед. апаратура 31.10.2014 г.
2. Проектодоговор 31.10.2014 г.
3. Декларация за подизпълни 31.10.2014 г.
4. Декларация за приемане клаузите 31.10.2014 г.
5. Декларация за срок на валидност 31.10.2014 г.
6. Декларация за съгласие от подизпъл. 31.10.2014 г.
7. Декларация по чл. 47 от ЗОП 31.10.2014 г.
8. Техническо предложени 31.10.2014 г.
9. Ценово предложение 31.10.2014 г.
10. Съобщение за дата, час и място на отваряне на офертите 31.10.2014 г.
11. Протокол на комисията от разглеждане и оценка на постъпилите оферти за изпълнение на обществена поръчка 18.11.2014 г.