9084277

Име на документа Дата
9084277 „Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП“ 14.12.2018г.
2. Оферта 14.12.2018г.
3. Ценово предложение 14.12.2018г.
4. Техническо предложение 14.12.2018г.
5. Декларации 14.12.2018г.
6. Обява 14.12.2018.
7. Проект за договор 14.12.2018г.
8. Протокол
9. Договор