Отделение съхранение и експедиция

Съхранението и експедицията на кръв и кръвни съставки се извършва по начин, гарантиращ качеството им през целия период на съхранение и недопускащ грешки в идентифицирането им.
За единиците кръв и кръвни съставки се изгражда система за поддръжка и контрол на условията на съхранение през целия период на годност, включително и по време на транспортирането им.
Температурата и хигиенното състояние на местата за съхранение на кръв и кръвни съставки се контролират редовно.
Автоложните единици кръв и кръвни съставки се съхраняват на отделни от хомоложните единици специално обозначени места.

* Експедиране на кръв и кръвни съставки
Преди експедиране се извършва визуален оглед на единиците. Води се документация за лицата, експедирали и получили единиците.
Експедирани кръвни съставки не се приемат за повторно експедиране, освен в случаите, когато:
процедурата за връщане на кръвни съставки е регламентирана с договор;
за всяка кръвна съставка има доказателства, че условията за съхранение са били спазени;
има достатъчно материал за изследване за съвместимост.
Преди повторното експедиране на кръвни съставки се води документация, удостоверяваща, че е бил извършен визуален оглед на съставките.

За проследяване на качеството РЦТХ поддържат база данни за валидиране на всяко стъпало в производствените процеси.

Критериите за допускане до употреба на кръвни съставки се базират на определените им спецификации.