Отделение по преработка на кръв

ПРЕРАБОТКА НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ
Преработването на взетата кръв и кръвни съставки е
технологичен процес, при който чрез използването на стандартни методи за разделяне и/или допълнително обработване се получават:
* кръв и кръвни съставки за клинично приложение;
* изходна суровина за производство на лекарства, получени от плазма.
Кръвта и кръвните съставки се преработват в отделения за
преработка в центрове за трансфузионна хематология при спазване на
правилата на Добрата производствена практика и в съответствие с
достиженията на научно-техническия прогрес.

Всички процедури, използвани при преработката на кръвта и кръвните съставки, се извършват в съответствие със стандартни оперативни
протоколи.

При преработката на стандартна единица взета кръв се получават
следните кръвни съставки:
*еритроцитен концентрат;
*еритроцитен концентрат с добавен разтвор;
*еритроцитен концентрат с отстранена левкоцитната пелена;
*еритроцитен концентрат с отстранена левкоцитната пелена с добавен
разтвор;
*еритроцитен концентрат обезлевкоцитен;
*еритроцитен концентрат обезлевкоцитен с добавен разтвор;
*прясно замразена плазма (ПЗП);
*плазма с намалено съдържание на лабилни коагулационни фактори;
*тромбоцитен концентрат;

Кръвта и кръвните съставки се вземат в затворена система от
стерилни пластмасови сакове с различни конфигурации, съдържащи
кръвоконсервиращ разтвор (при някои конфигурации и добавен разтвор), разрешени за употреба в Република България.

Крайните кръв и кръвни съставки, несъответстващи на качествения
контрол, се маркират и бракуват.
Бракуваните по ал.2 и 3 кръв и кръвни съставки се унищожават или
се предоставят за учебни или научно-медицински нужди по реда на
наредбата по чл.43, ал.1 ЗККК.
Крайните кръв и кръвни съставки, които са преминали всички
етапи на лабораторни изследвания и качествен контрол и имат показатели, съответстващи на изискванията на стандарта, се етикетират като кръв и кръвни съставки за клинично приложение или като изходна суровина за производство на лекарства от плазма.
Различните видове кръвни съставки се етикетират съгласно
стандарта по трансфузионна хематология.