Отделение по кръводаряване

РАБОТНО ВРЕМЕ С КРЪВОДАРИТЕЛИ: ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 7:30 – 14:00ч.

 

*Кръв или кръвни съставки се вземат след провеждане на предвидените в стандарта лабораторни изследвания и медицински преглед, извършен от медицински персонал и под контрол на лекар.
*Вземането на кръв се извършва в системи със стерилни сакове за кръв, които имат маркировка СЕ.
Кръв се взема на място в ЦТХ и в подвижни обекти.
*Вземането на кръв се извършва в съответствие със стандартен оперативен протокол от медицинска сестра, преминала обучение в център за трансфузионна хематология и получила сертификат за това.
* Лицето, което взема кръв или кръвни съставки:
-комплектува документация, съдържаща попълнени форми за:
-информирано съгласие;
-декларация за здравословното състояние;
-карта на донора, съдържаща резултатите от медицинския преглед и от лабораторните изследвания;
-лична кръводарителска карта (за всеки донор при първото вземане на кръв или кръвни съставки);
-идентификация на взетата единица кръв или кръвни съставки;
-подготвя и етикетира сателитите за кръвни проби;
-прави щателна проверка за пълното съответствие между самоличността на донора и етикетите, подготвени за вземането на кръв;
-подготвя мястото за венепункция по точна, стандартизирана процедура, като подготвеният участък не трябва да бъде докосван от пръстите на оператора, преди да бъде въведена иглата във вената;
-извършва венепункция; иглата трябва да попадне във вената при първия опит; допустимо е да се извърши втора асептична венепункция с нова игла на ново място;
-взема проби за изследване на единицата кръв директно от системата за кръвопускане или от джобчета за проби;

*При всяко вземане на кръв и кръвни съставки се води пълна документация, която съдържа следните данни: датата, номера на даряването, идентификация и анамнеза на донора;
датата, номера на даряването, идентификация и анамнеза на донора за всяко неуспешно даряване с причините за неуспеха на даряването; списък на отхвърлените донори с причините за това;
пълни подробности за настъпили странични реакции при вземане на кръв;

*Количества взета кръв и кръвни съставки и интервали между вземанията:
*Цяла кръв
едно стандартно вземане на цяла кръв е равно на 450 ml ± 10 % без антикоагуланта; отнетият обем кръв по време на едно вземане на цяла кръв не трябва да надвишава 13 % от обема на циркулиращата кръв; този обем се изчислява от ръста и теглото на донора;
*при всяко стандартно вземане на кръв се взема и кръв в обем до 45 ml в сателитни херметизирани епруветки за изследване на единицата кръв;
*от мъжете донори кръв може да се взема до 5 пъти в една календарна година, а от жените – 4 пъти; интервалът между две последователни вземания на кръв е не по-малък от 60 дни.