Отделение осигуряване на качеството и качествен контрол

РЦТХ -Стара Загора има изградена организационна структура, която позволява да се постигне политиката за качество. В нея се описват и контролират следните процеси:
*управление на качеството, осигуряване на качество, постоянно подобряване на качеството, контрол над промените и валидиране на процесите;
*персонал и организация;
*помещения и екипировка;
*документация;
*вземане на кръв и кръвни съставки;
*диагностика и преработване на кръв и кръвни съставки;
*съхранение, експедиция и дистрибуция на кръв и кръвни съставки;
*отклонения, оплаквания, нежелани явления или реакции, изтегляне на кръв, корективни и профилактични мерки;
*самоинспекции, проверки и подобрение на качеството;
*управление на договори.

Формираното звено за осигуряване на качество (ОК), ръководено от отговорник по качеството,е подчинено пряко на директора. Звеното е е сформирана работна група от специалисти, работещи в различни отделения.
Функциите на звеното по ОК включват следните дейности:
*преглед и одобряване на стандартни работни протоколи, планове за обучение, планове за развитие на нови процеси;
*преглед и одобряване на валидиране на процесите, плановете за валидиране и резултатите от валидирането;
*преглед и одобряване на контрола на документите;
*одобряване на освобождаване на партидите;
*проверки на системите;
*преглед и одобряване на плановете за корективни действия;
*разработка на критерии за преценка на системите и тенденциите;
*наблюдение на проблемите, като например докладите за грешки и инциденти, годишните отчети, предприетите корективни и профилактични мерки.
Валидиране на процесите – РЦТХ има изградени правила за валидиране на екипировката, помещенията, процесите, автоматизираните системи и лабораторните изследвания периодично, на редовни интервали от време, определени в резултат на тези дейности.

В РЦТХ Стара Загора е създадена установена процедура за подбор на добре квалифициран персонал с подходящо образование, обучение и опит.
За всяко работно място се разработват длъжностни характеристики, които включват задачите, отговорностите и изискванията за квалификация, както и обучението, знанията и опита, необходими за даден пост. Има създадена програма за обучение и за проверка на компетентността на персонала. Обучението и проверките се планират и документират. Програмите за обучение се преразглеждат и актуализират периодично. Компетентността на персонала се проверява редовно. Създадени са подходящи за спецификата на работата инструкции за безопасна работа и поддържане на хигиената.

РЦТХ -Стара Загораследва е проектиран и изградени така, че производството на кръвни съставки да бъде качествено и сигурно.
Разположението на помещенията и обзавеждането им са подбрани така, че да се сведе до минимум възможността за допускане на грешки. Отделните операции се извършват в определен ред, като се избягва кръстосване на потоците. Обособени са отделни сектори за подбор на донори, включително място за конфиденциално интервю с кандидат-донорите, вземане на кръв, преработване на кръвта, лабораторни изследвания, съхранение на материали, реагенти и кръвни продукти.
Екипировката е планирана, валидирана и поддържана така, че да отговаря на предназначението си и да не носи опасности за донорите, кръвните съставки и персонала. За всички апарати, уреди и контролно-измервателни прибори се изготвя програма и график за валидиране, калибриране и профилактична поддръжка. Всички протоколи по поддръжката, поправки, ревалидиране и калибриране се съхраняват и преглеждат периодично.
Проследяват се и се контролират производствените процеси и произвежданите кръвни съставки.