Обща информация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл.22б, ал.2, т.21 от ЗОП

Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора (РЦТХ) е лечебно заведение по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министъра на здравеопазването и като такова е Възложител по смисъла на чл.7,т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). По силата и на основание чл.8,ал.3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори се извършват от д-р Петя Панайотова Матеева – Директор на РЦТХ – Стара Загора.
Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора можете да получите от следните длъжностни лица:
Жана Недялкова– Главен счетоводител на РЦТХ – Стара Загора, тел. 042 / 611-417;
Д-р Елена Георгиева – отговорник Качествен контрол на РЦТХ – Стара Загора, тел. 042 / 611-431;

Данни за кореспонденция с Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора във връзка с обявяваните и възлагани от него обществени поръчки:

Адрес: гр.Стара Загора, бул. „Столетов” № 2;
Телефони: 042 / 611–417 – Деловодство на РЦТХ;
Факс: 042 / 600-916
E-mail: rcth_st_zagora@abv.bg
Официална страница на РЦТХ в интернет: www.rcth-stz.eu
Работно време на деловодство на РЦТХ: 07:30ч. до 15:00ч.