Лаборатория за диагностика на трансмисивни инфекции

ДИАГНОСТИКА НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ ЗА ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ

Диагностика на взета кръв и кръвни съставки за маркери на трансмисивни инфекции се извършва в центрове за трансфузионна хематология, съгласно правилата на Добрата лабораторна практика.
За диагностика на взетата кръв се използват реагенти, които имат разрешение за употреба в Република България. Всяка новополучена партида тестове се приема със сертификат за качество.

Всяка единица взета кръв се изследва задължително за анти HIV 1, 2 антитела, повърхностен антиген на хепатит В, HCV (антиген и антитела) и антитрепонемни антитела чрез метода ELISA.

От февруари 2020г. всяка единица дарена кръв се изледва и с NAT технология. NAT (Nucleic Acid Testing) е метод за тестване на инфекции, предавани по трансфузионен път, който се базира на детекцията на ДНК или РНК в кръвна проба.
Съществуващият в момента метод за тестване на донорската кръв за трансмисивни инфекции в трансфузионните центрове в България представлява серологично скрининг изследване по метода ELISA, което отчита реакцията антиген – антитяло и открива вирусите на ХИВ, Хепатит Б и Хепатит С в донорската кръв от 4 седмици до 7 седмици след нейното инфектиране. Времето на детекция и начина на откриване на съответния вирус представляват основната разлика между двата метода на работа.

Основната цел и преимущество на NAT технологията е скъсяването на времето от заразяването на донора до момента на установяване на тази инфекция в дарената кръв (т.нар. прозоречен период) за вирусите на ХИВ (4-5дни), Хепатит Б (16-17дни) и Хепатит С (2-3дни). Това вероятността от заразяване на пациент или кръвен продукт, произведен от донорска кръв се свежда до минимум.

Всеки донор и/или взета единица кръв се изследва за всички маркери. При отрицателен резултат взетата единица кръв или произведените от нея кръвни съставки се освобождават за клинично приложение или преработка. При положителен резултат от изследването за всеки маркер (първично положителен резултат) кръвта или получените кръвни съставки се блокират и се карантинират до получаване на окончателния резултат.