ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ц Е Н О Р А З П И С
на
имунохематологични изследвания в РЦТХ – Стара Загора

Цените са формирани на основание НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020г.

1. Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод и подгрупите на А антигена:
– 14.00 лв.
Резултатът се получава на следващия работен ден от 10,30 до 13,30 часа.

– 18,00 лв.
Резултатът се получава в същия работен ден, в рамките на 1 час.

2. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен метод, ензимен метод и индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
– 45.00 лв.

3. Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите—чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума—чрез аглутинационен или ензимен метод
– 30.00 лв.

4. Вземане на венозна кръв в затворена система
– 2,00 лв.

5. Заявление за предоставяне на информация на дарителите, касаеща здравословното им състояние
– 2,00 лв.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ СТАВА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА В БРОЙ. НА ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ СЕ ИЗДАВА ФИСКАЛЕН КАСОВ БОН. ПРИ ПОИСКВАНЕ СЕ ИЗДАВА ФАКТУРА.