ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ц Е Н О Р А З П И С
на
имунохематологични изследвания в РЦТХ – Стара Загора
считано от 01.03.2024г.

Цените са формирани на основание Национален рамков договор № РД-НС-01-2 от 20 февруари 2024г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025г.

1. Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод и подгрупите на А антигена:
– 20.00 лв.
Резултатът се получава на следващия работен ден от 10,30 до 13,30 часа.

– 25.00 лв.
Резултатът се получава в същия работен ден, в рамките на 1 час.

2. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен метод, ензимен метод и индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
– 65.00 лв.

3. Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума- чрез аглутинационен или ензимен метод
– 45.00 лв.

4. Пълен скрининг за антитела – алоантитела и автоантитела
– 110.00 лв.

5. Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
– 50.00 лв.

•Вземане на венозна кръв в затворена система – 2.00 лв.

•Заявление за предоставяне на информация на дарителите, касаеща здравословното им състояние – 2.00 лв.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ СТАВА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА В БРОЙ. НА ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ СЕ ИЗДАВА ФИСКАЛЕН КАСОВ БОН. ПРИ ПОИСКВАНЕ СЕ ИЗДАВА ФАКТУРА.